Cea mai veche bisericã din România. ªi cea mai spectaculoasã! Biserica Ortodoxã Densuº (Biserica Sfântul Nicolae, Sân...

Curiozitate stiati-ca din categoria: Stiati Constructii celebre

propus: 25 Nov 2011
Cea mai veche bisericã din România. ªi cea mai spectaculoasã!  Biserica Ortodoxã Densuº (Biserica Sfântul Nicolae, Sân...

Cea mai veche bisericã din România. ªi cea mai spectaculoasã!

Biserica Ortodoxã Densuº (Biserica Sfântul Nicolae, Sân Nicoarã) din Densuº, lângã Haþeg, în judeþul Hunedoara, poate fi consideratã cea mai veche bisericã din România ºi una din cele mai vechi din Europa, care încã se aflã în picioare ºi în care încã se oficiazã slujbe.

Istoria acestei biserici este una controversatã ºi interesantã ºi cred cã ar merita mai multã atenþie din partea noastrã. Construcþia ei este parcã o schiþã a formãrii poporului român.

Se pare cã pe acest loc a existat iniþial un templu dacic, dedicat lui Zamolxis (neconfirmat), peste care romanii cuceritori au construit prin secolul III d.Hr. fie un templu al zeului Marte, fie un mausoleu închinat generalului Longinus Maximus, ucis de daci. Ceea ce este sigur este cã între secolele IV d.Hr. - VII d.Hr. construcþia romanã a fost transformatã treptat în bisericã creºtinã.

La reconstrucþia bisericii s-au folosit desigur structura ºi elementele romane ale templului iniþial, dar ºi materiale aduse din fosta capitalã a Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa (aflatã la 10 kilometri distanþã) - cãrãmizi cu inscripþii romane, capiteluri, pietre funerare, tuburi de canalizare - multe din inscripþiile în latinã lãmurind asupra locului de origine al materialelor.

Masa altarului este alcãtuitã dintr-o piatrã funerarã romanã, iar deasupra altarului, pe acoperiº, se aflã ºi acum statuile a doi lei, care stau acolo coadã în coadã, tot aºa cum probabil au stat ºi atunci când construcþia era un templu sau un mausoleu roman.

Forma ºi arhitectura bisericii nu sunt specifice bisericilor creºtine. Privitã din lateral, dn unghiul potrivit, biserica are forma apropiatã de cea a unui porumbel iar altarul este orientat mai degrabã spre sud, decât spre est. De ce? Pentru cã aºa erau orientate templele romane...

Forma actualã, sã-i spunem - finalã, dateazã însã din secolul XIII d.Hr., fapt care o descalificã de la a mai fi pretendentã la titlul de "Cea mai veche bisericã din România". Mai ales cã Rotonda de la Geoagiu a nobililor maghiari Akos dateazã de la sfârºitul secolului XI d.Hr., iar Biserica din Streisângeorgiu, a cneazului Cândreº, din familia Bâlea, ºi a soþiei sale, Nistora, de la sfârºitul secolului XI d.Hr., început de secol XII d.Hr. (ºi reparatã apoi la 1409, cu adãugiri prin secolul XVIII).

Însã atunci când s-au fãcut ultimele modificãri ºi adãugiri importante, în sec. XIII, biserica era deja în picioare, în funcþiune ºi veche de mai bine de 500 de ani - fapt care o recalificã pentru titlul de "Cea mai veche bisericã din România". Întreaga construcþie romanã iniþialã probabil cã a suferit de-a lungul timpului modificãri, mai mari sau mai mici, fiind însã evident faptul cã localnicii nu au aºteptat cu mâinile în sân vreme de 500 de ani sã vinã secolul XIII ºi sã aparã cineva care sã facã modificarea finalã din templu roman în bisericã creºtinã, ci au contribuit în mod activ la transformare, aºa cum s-au priceput ei, mai degrabã cârpind ºi peticind, cu ce aveau la îndemânã - ºi asta se poate vedea în stilul eterogen al construcþiei ºi la diversitatea materialelor (re)folosite.

În interiorul bisercii se mai pot vedea ºi acum valoroase fragmente de picturã muralã, datând din 1443, opera unei echipe de maeºtri, în frunte cu ªtefan, unul din primii zugravi români cunoscuþi.

Pentru aceastã bisericã extrem de veche ºi uimitoare cred cã ar trebui sã le mulþumim romanilor, excelenþi constructori, care au "oferit" o construcþie solidã (templu sau mausoleu), apoi daco-romanilor, care au transformat lãcaºul în bisericã. De ce daco-romani? În zonã au fost descoperite elemente ºi obiecte specifice, aparþinând dacilor, precum ºi inscripþii care anunþau sãrbãtori ale lor, inscripþii scrise în... latinã (sau sã-i spunem proto-românã).

Mai trebuie sã mulþumim ºi autoritãþilor de la Budapesta, pentru cã prin secolul al XIX-lea localnicii au vrut sã dãrâme biserica pentru a construi alta mai mare. În cele din urmã a fost salvatã de autoritãþile maghiare, care au considerat-o un monument important ºi au interzis demolarea ei.

Vizitaþi Biserica de la Densuº. E unul din monumentele extrem de valoroase ale noastre, ale românilor, o poartã realã, materialã, spre trecutul care conteazã, o ºansã de a o apuca de undeva pentru a înþelege mai mult despre istoria esenþialã a noastrã, a poporului dar ºi a naþiunii române. Unele teorii susþin cã ºi goþii creºtinaþi au contribuit la ridicarea bisericii...

Ambianþa bisericii de la Densuº iradiazã taina creºtinã. ªi totul este încãrcat de urmele trecutului.

Aveþi o grãmadã de motive sã mergeþi sã vizitaþi biserica ºi întreaga zonã, foarte bogatã în vestigii.

Gasiþi pe net indicaþii despre cum se ajunge la Biserica Densuº: satul Densuº, la 10 kilometri de Haþeg, judeþul Hunedoara.

Monumentul Khazneh, din Petra, în Iordania, a fost construit de nabateeni de sus în jos, începand cu aproximativ anul 80 î.Hr. Construcþia, înaltã de 39 de metri, un mausoleu, dupã cum [...]
curiozitate stiati-ca precedenta
Marile Piramide din Egipt erau la fel de albe ca zapada atunci cand au fost construite - blocurile de piatra erau acoperite cu un strat de calcar alb care de-a lungul timpului s-a distrus.
curiozitate stiati-ca urmatoare

Comentarii: 2

(Max. 10 de comentarii pe pagina)

Comenteaza si tu

Comentariu curiozitate stiati-ca: Vasile - 51 ani - 6 Dec 2014

Comentariu Eu stiam ca sea mai veche biserica de pe suprafata Romaniei este la Basarabi in jud. Constanta.

Comentariu curiozitate stiati-ca: nutu andreea - 23 ani contact nutu_andreea - 24 Mar 2012

Comentariu imi plac ft mult produsele

Comenteaza si tu


Soarele face ca vârful Turnului Eiffel
sã se încline ºi cu aproximativ 20 de
centimetri în sens opus. Motivul?
Metalul de pe faþa turnului,
încãlzitã puternic de soare, se
dilatã, în timp ...Soarele face ca vârful Turnului Eiffel sã se încline ºi cu aproximativ 20 de centimetri în sens opus. Motivul? Metalul de pe faþa turnului, încãlzitã puternic de soare, se dilatã, în timp ce faþa opusã, fiind mai la umbrã, nu se dilatã la fel de mult. Rezultã o înclinare a vârfului turnului, dupã cum se miºcã soarele. ... deschide curiozitatea

Stiati Constructii celebre Miercuri, 24 Septembrie 2014


De ce nu s-a prãbuºit pânã acum
Turnul din Pisa, din Italia, deºi
vârful sãu s-a înclinat cu
aproximativ 4 metri faþã de axa
verticalã? <br> <br>Deºi s-a tot
înclinat, încã de la începutul ...De ce nu s-a prãbuºit pânã acum Turnul din Pisa, din Italia, deºi vârful sãu s-a înclinat cu aproximativ 4 metri faþã de axa verticalã?

Deºi s-a tot înclinat, încã de la începutul construcþiei - datoritã solului de proastã calitate, centrul de greutate al turnului cade în continuare tot în interiorul suprafeþei de sprijin de pe pãmânt.

Începând cu 2001, ... citeste tot

Stiati Constructii celebre Miercuri, 8 Mai 2013


Digurile olandeze Zuiderzee. Datoritã
faptului cã teritoriul Olandei se aflã
sub nivelul mãrii, olandezii au fost
nevoiți sã lupte cu marea pentru a-i
smulge acesteia pãmânturile necesare ...Digurile olandeze Zuiderzee. Datoritã faptului cã teritoriul Olandei se aflã sub nivelul mãrii, olandezii au fost nevoiți sã lupte cu marea pentru a-i smulge acesteia pãmânturile necesare supraviețuirii.

În consecințã, ei au construit mai mult de 295 de kilometri de diguri, sub forma a 7 diguri majore, plus alte sute de kilometri de diguri secundare, care sã protejeze ... citeste tot

Stiati Constructii celebre Marti, 19 Februarie 2013